Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Ερμηνεία όρων της 1ης προκήρυξης

23 / 06 / 2010

 Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού κα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος


Ερμηνεία όρων του Ενημερωτικού Οδηγού της 1ης προκήρυξης

 Με βάση το Άρθρο 1.3 του Ενημερωτικού Οδηγού της 1ης προκήρυξης του Σχεδίου Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού κα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος όπου «η Γενική Διευθύντρια του ΚΟΤ ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου εξασφαλίζοντας αν απαιτείται και την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και του Εφόρου Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων ή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»  έχουν εγκριθεί τον Ιανουάριο του 2010 οι πιο κάτω ερμηνείες.

 1. Άρθρο 7.2. «Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών» :   «Για σκοπούς τεκμηρίωσης της έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών εξοπλισμού  στις περιπτώσεις όπου δεν έχει γίνει παραγγελία από τους Δικαιούχους, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών εξοπλισμού (ή και του έργου στις περιπτώσεις όπου οι ημερομηνίες των τιμολογίων θα προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης κατασκευαστικών εργασιών) θα θεωρείται η ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου»

2. Άρθρο 7.3.1 «Έργα προϋπολογισμού άνω των 500.000 και μέχρι 1εκ.€» γίνεται η εξής ερμηνεία:   «Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις η τελευταία δόση θα αναλογεί στο 10% της εγκεκριμένης επιχορήγησης και θα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης»

 3. Άρθρο 7.3.2 «Έργα προϋπολογισμού άνω του 1εκ.» γίνεται προσθήκη σχετικής πρόνοιας ότι   «Η τελευταία δόση θα αναλογεί στο 10% της εγκεκριμένης επιχορήγησης και θα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης»

4. Άρθρο 7.3. « Διαδικασία Χρηματοδότησης» συμπληρώνεται με νέο  άρθρο που θα φέρει τον αριθμό 7.3.3. και τίτλο «Έργα προϋπολογισμού μέχρι €500.000» και θα είναι ως εξής:   Ειδικά για έργα προϋπολογισμού μέχρι €500.000, θα καταβληθεί στον επενδυτή μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της επένδυσης η οποία θα εκδοθεί από τον ΚΟΤ, μία μόνο τελική δόση. Η δόση αυτή θα θεωρείται η δεύτερη και τελευταία δόση στις περιπτώσεις δικαιούχων που λάβουν προκαταβολή. Με την πιστοποίηση προόδου του έργου από την οποία προκύπτει πως έχει εκτελεστεί πρόοδος εργασιών συνολικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου η οποία υπερβαίνει το ποσοστό που έλαβε ο Δικαιούχος ως προκαταβολή, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την τελική δόση»

 5. Άρθρο 7.4.1. «Εκθέσεις Προόδου» συμπληρώνεται ως εξής  «Οι Δικαιούχοι επενδύσεων κάτω των €500.000 που αιτούνται επιστροφής της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής»

6. Άρθρα 7.3.1 ««Έργα προϋπολογισμού άνω των 500.000 και μέχρι 1εκ.€» και 7.3.2 «Έργα προϋπολογισμού άνω του 1εκ.» όπου η προϋπόθεση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ερμηνεύεται ως εξής:   «Με την πρώτη πιστοποίηση προόδου του έργου από την οποία προκύπτει πως έχει εκτελεστεί πρόοδος εργασιών συνολικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου η οποία υπερβαίνει το ποσοστό που έλαβε ο Δικαιούχος ως προκαταβολή, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή προκαταβολής».

7. Άρθρο 5.1.3. «Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου» ερμηνεύεται ως εξής:   « - Εντός 2 ετών από την ημερομηνία της επιστολής γνωστοποίησης της έγκρισης της χορηγίας για τις επενδύσεις προϋπολογισμού μικρότερου του €1εκ.

 - Εντός 3 ετών από την ημερομηνία της επιστολής γνωστοποίησης της έγκρισης της χορηγίας για τις επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου του €1εκ .»

8. Άρθρο 7.1. «Επιστολή έγκρισης/απόρριψης-Σύμβαση-Απόφαση Ένταξης» συμπληρώνεται ως εξής:   «Οι αιτητές οι οποίοι κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης βρίσκονταν σε καθεστώς εταιρείας υπο-σύσταση θα πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν στον Οργανισμό πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών αντίγραφα των εξής πιστοποιητικών: Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, Ονόματα μετόχων, πιστοποιητικό των Διοικητικών Συμβούλων και διεύθυνση της Εταιρείας και Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας. »

9. Άρθρο 7.6.1. «Ψευδή Στοιχεία»
Η χρονική διάρκεια δυνατότητας εφαρμογής των συνεπειών στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι αιτητές ή οι δικαιούχοι υπέπεσαν σε σφάλματα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο αυτό ερμηνεύεται ως εξής:   «επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός 3 ετών από το Κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος »

 
10. Η χρονική περίοδος κατά την οποία οι Δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση να επιτρέπουν σε εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του ΚΟΤ ή αρμοδίων οργάνων της Δημοκρατίας ή και της Ευρωπαϊκής, όπου αναφέρεται,  ερμηνεύεται ως  «Η περίοδος μέχρι τρία χρόνια από το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος»  η οποία κατ' επέκταση ισχύει και για την υποχρέωση της τήρησης των εγγράφων  και όλων των δικαιολογητικών σχετικά με την ενισχυόμενη επένδυση τα οποία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου  ο Δικαιούχος δικαιούται να καταστρέψει μόνο αφού εξασφαλίσει γραπτώς τη σύμφωνη γνώμη του ΚΟΤ

11. Οι αναφορές στο Σχέδιο σε εγγυητική επιστολή ερμηνεύονται ως «τραπεζική εγγυητική επιστολή ή εγγυητική επιστολή από δημόσιο χρηματοδοτικό μέσο με ισοδύναμο αποτέλεσμα»

 Ερμηνεία όρων της 1ης προκήρυξης