Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

08 / 01 / 2014
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει την ακόλουθη τροποποίηση πρόνοιας του Σχεδίου Κινήτρων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου:
Σελίδα 39, παράγραφος 7.5.2 Προθεσμίες Ολοκλήρωσης - Παρατάσεις

«Αιτήματα παράτασης του χρονοδιαγράμματος γίνονται δεκτά έως δύο φορές στη διάρκεια του έργου και ο χρόνος υλοποίησης δεν μπορεί να παραταθεί συνολικά πέραν του ενός έτους εκτός και εάν οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των επενδύσεων έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και είναι εκτός του ελέγχου του δικαιούχου. Για την δεύτερη και ενδεχόμενες μεταγενέστερες προσκλήσεις αιτήματα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δοθούν για περίοδο πέραν του ενός έτους και οπωσδήποτε να μην ξεπερνούν την 31.12.2015».