Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

21 / 11 / 2012
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει την ακόλουθη τροποποίηση πρόνοιας του Σχεδίου Κινήτρων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου:

Σελίδα 36, παράγραφος 7.3 Διαδικασία Χρηματοδότησης:

«Μετά τη λήψη της εγκριτικής επιστολής και κατά την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της επένδυσης, ο επενδυτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ίσης με το 5% της εγκριθείσας επιχορήγησης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το έργου θα επιστρέφεται με την τεκμηρίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου από την ομάδα επαλήθευσης του Ενδιάμεσου Φορέα».