Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης

29 / 10 / 2010

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της

1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων η οποία προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 και έληξε στις 31 Μαρτίου 2009, υπεβλήθησαν δεκαέξι (16) αιτήσεις για προτεινόμενες επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό επένδυσης €35εκ. και με επιλέξιμο προϋπολογισμό επένδυσης για επιδότηση €9.8εκ.

Οι έξι (6) αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό επένδυσης €11.5εκ. και επιλέξιμο προϋπολογισμό για συγχρηματοδότηση €3.2εκ.αφορούν επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος (3 - Επαρχία Λευκωσίας, 2 -  Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, 1 - Επαρχία Πάφου), ενώ οι υπόλοιπες δέκα (10) αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό επένδυσης 23.5εκ. Ευρώ και επιλέξιμο προϋπολογισμό για συγχρηματοδότηση 6.5εκ. Ευρώ αφορούν στο Σκέλος Β του Σχεδίου και αποτελούν επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, (6 - Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, 3 -  Επαρχία Πάφου, 1 - Επαρχία Λεμεσού).

Έχουν αξιολογηθεί όλες οι επενδυτικές προτάσεις και έχουν αξιολογηθεί θετικά και συνυπογραφεί οι σχετικές συμφωνίες δημόσιας χρηματοδότησης μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και των Δικαιούχων για 9 συνολικά επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό επένδυσης και συνολική δημόσια χρηματοδότηση €23,7 εκ. και €7,4εκ. αντίστοιχα,

Τα έργα αφορούν σε 3 επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος στις επαρχίες Πάφου, Λευκωσίας και Ελεύθερης Αμμοχώστου και 6 επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, στις επαρχίες Πάφου και της Ελεύθερης Αμμοχώστου.

Αναλυτικότερα, οι επενδυτικές προτάσεις που εγκρίθηκαν βάση των προνοιών του Σχεδίου Κινήτρων παρουσιάζονται πιο κάτω:

 

 

 Αποτελέσματα 1ης πρόσκλησης