Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Διευκρινίσεις πτυχών Σχεδίου Κινήτρων

27 / 03 / 2009
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Ενδιάμεσος Φορέας, εκδίδει τις ακόλουθες διευκρινίσεις / ερμηνείες πτυχών του Σχεδίου Κινήτρων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου:

  1. Στις περιπτώσεις όπου η αιτήτρια εταιρεία νομικά υφίσταται αλλά δεν ήταν σε ενέργεια τα τελευταία χρόνια και δεν παρουσιάζει κύκλο εργασιών στους εξελεγμένους λογαριασμούς τότε θα αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο που αξιολογούνται οι νέες εταιρείες, δηλαδή βάσει του κριτηρίου Α1β «Νέα εταιρεία: Αξιολόγηση Φορέα» της παραγράφου 6.4.3 Κριτήρια Αξιολόγησης.

  2. Όταν η προτεινόμενη επένδυση εμπλουτισμού, αφορά λειτουργικά αυτόνομο έργο (δηλ. η λειτουργία του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την υποδομή της ξενοδοχειακής μονάδας), έστω και αν είναι εντός γηπέδου ξενοδοχειακής επιχείρησης και νοουμένου ότι η νέα επένδυση δεν αποτελεί ξεχωριστή επιχείρηση από το ξενοδοχείο, θα είναι δυνατό, για σκοπούς επιδότησης με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου, να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις επιλέξιμες επενδύσεις του Σκέλους Α, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 – 6 του πίνακα 3.2 του Ενημερωτικού Οδηγού.

    Το ύψος της επένδυσης αποτελεί βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί ότι πρόκειται για αξιόλογη επένδυση εμπλουτισμού και όχι απλά συμπληρωματική για τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

  3. Σελίδα 66, Παράρτημα VI – «Γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών παράγραφος Διευκρινήσεις, σημείο 3», τροποποίηση ως εξής:

    «Είναι απαραίτητο να υπάρχουν δύο προσφορές από εργολάβους ή προμηθευτές με αναλυτικές ποσότητες ανά είδος εργασιών και τιμές μονάδας, και δύο προσφορές από προμηθευτές ανά είδος εξοπλισμού. Για τις κατηγορίες ΓΕΔ1 έως ΓΕΔ5, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο προσφορές με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προτείνεται επέκταση / βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων (π.χ. λογισμικό, τηλεφωνικό, ασφάλειας, κλπ).