Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 

Προκήρυξη 2ου κύκλου

06 / 11 / 2010

Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος

 

2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού πληροφορεί ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι από την 8.11.2010 μέχρι και την 8.3.2011 δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο «Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος».

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών για

- τον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την ανάπτυξη ειδικών προϊόντων και

- την ουσιαστική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων.   Επιδίωξη είναι όπως οι ενισχύσεις αυτές λειτουργήσουν ως μηχανισμός μόχλευσης πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας έτσι τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος της διάθεσης των δημόσιων πόρων καθώς και σημαντικές επιπτώσεις σε παρεμφερείς τομείς της οικονομίας.

O διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις ανάγκες της παρούσας 2ης πρόσκλησης ανέρχεται σε €5,6εκ. από τα οποία €3,4εκ. θα διατεθούν για επενδύσεις εμπλουτισμού και €2,2εκ. για επενδύσεις εκσυγχρονισμού. Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται κυμαίνονται από 10% μέχρι 35% του ολικού κόστους των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η επένδυση. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και υπό σύσταση μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η δέσμη εγγράφων, ο Ενημερωτικός Οδηγός του Σχεδίου, το Έντυπο Αίτησης Ένταξης, το Έντυπο της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και το Υπόδειγμα της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, μπορούν να εξασφαλιστούν από τις ιστοσελίδες www.kinitra-emploutismos.com και www.visitcyprus.biz.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με το χέρι, σε πέντε αντίτυπα από τα οποία το ένα θα πρέπει να είναι το πρωτότυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, στα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, 1ος όροφος, από τις 8:00 μέχρι τις 14:00 κατά τις εργάσιμες μέρες της περιόδου από 8.11.2010 μέχρι και 8.3.2011 και να φέρουν την ένδειξη « Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22691224 και 22691292.