Σχέδιο κινήτρων για επενδύσεις
αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης
του τουριστικού προϊόντος.
 
 
 
Ενημερωτικά Έντυπα 1ης πρόσκλησης

Ενημερωτικά Έντυπα 1ης πρόσκλησης

Ο Ενημερωτικός Οδηγός του Σχεδίου, το Έντυπο Αίτησης Ένταξης, το Έντυπο της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και το Υπόδειγμα της Οικονομοτεχνικής Μελέτης, που αφορούν την 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από το πιο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, καθώς και από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με το χέρι σε πέντε αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα πρέπει να είναι το πρωτότυπο, στα Κεντρικά Γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, 1ος όροφος, από τις 8:00 μέχρι τις 14:00 κατά τις εργάσιμες μέρες της περιόδου από 1.12.2008 μέχρι και 31.3.2009, και σε φάκελο με ένδειξη « Σχέδιο Κινήτρων για Επενδύσεις Αειφόρου Εμπλουτισμού και Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος »

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στα τηλέφωνα και διευθύνσεις που βρίσκονται στο δεξιά σας.

 Ενημερωτικός Οδηγός


Έντυπο Αίτησης Ένταξης


Έντυπο Αίτησης Ένταξης


Έντυπο Οικονομοτεχνικής Μελέτης


Έντυπο Οικονομοτεχνικής Μελέτης


Yπόδειγμα Οικονομοτεχνικής Μελέτης


Υπεύθυνη Δήλωση


Υπόδειγμα Δήλωσης MME


Scheme Information Leaflet ( English )